top of page

TRAININGEN: MAATWERK, GRATIS ANALYSE EN GARANTIE                

ODIGON Management Support B.V. | Werving en selectie 

DE JUISTE PERSOON OP DE JUISTE PLAATS

Het klinkt niet alleen logisch, het is ook logisch. Het bereiken van de doelstellingen van uw organisatie gebeurt door uw medewerker. Bent u in staat de juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plaats, de juiste werkzaamheden te laten doen? Kunt u, in geval van vertrek van één van uw medewerker of door uitbreiding van uw bedrijf de juiste persoon selecteren met wie u uw bedrijf gaat uitbreiden?

 

Het nut van goed werven en selecteren is goed aan te geven wanneer u inzicht heeft in het effect van zorgvuldigheid in deze. Enkele effecten van zorgvuldig werven en selecteren;

 

 • Een positieve werksfeer bij uw reeds aanwezige werknemers, de nieuwe werknemer wordt ook echt als een aanwinst ervaren

 • Minder druk op de leidinggevende kwaliteiten, nieuwe medewerker is sneller ingewerkt

 • Geen vroegtijdig vertrek van de nieuwe werknemer waardoor geen extra druk op u en/de huidige werknemers ontstaat. Geen extra kosten t.b.v. nieuwe werving, selectie en opleiding. 

 • Geen negatieve effecten op de uitvoering van klantenbehandeling. Kleinere kans op omzetverlies. 

Het is dus van groot belang zorgvuldig te werven en te selecteren. U bereikt hiermee o.a. twee zeer belangrijke doelen;

 

U legt de basis voor het realiseren van een juiste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting

U werkt op een positieve manier aan het bedrijfsimago.

 

Werving en selectie is een vak. Dat blijkt wel uit het grote aanbod van bedrijven welke u aanbieden om dit van u over te nemen. ODIGON Management Support kan dit ook. Echter de uitdaging voor ODIGON ligt in de mogelijkheid u te ontwikkelen tot een volwaardig werving en selectie expert. ODIGON is in staat om u in een relatief korte tijd alle te nemen stappen, die nodig zijn om de juiste persoon binnen te halen, eigen te maken. Hiermee wordt de kans op missers, met alle gevolgen van dien, tot een minimum beperkt. 

 

Wanneer u er uiteindelijk toch voor kiest om niet zelf aan de slag te gaan met de werving en selectie binnen uw organisatie, is het ook mogelijk dat ODIGON dit van u overneemt. Wij zorgen er voor dat de juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plaats bij u in de organisatie komt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met u. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Werving en selectie
Verzuim Management

ODIGON Management Support B.V. | Verzuim-Management 

 

IEDERE MANAGER KRIJGT HET PERSONEEL DAT HIJ/ZIJ VERDIENT, DUS OOK HET (ZIEKTE)VERZUIM IS TE WIJTEN/ DANKEN AAN DE MANAGER. 

 

Bovenstaande gaat natuurlijk wat ver, of niet? 

 

ODIGON Management Support heeft de overtuiging dat er een duidelijke relatie bestaat tussen de hoogte van het  (ziekte)verzuim en de manier van leidinggeven. (Ziekte) verzuim is vervelend, het is niet te voorkomen, op de hoogte en de frequentie is echter invloed uit te oefenen.

Investeren in goed verzuimmanagement is de moeite waard, het bespaart ieder jaar opnieuw. Reken maar eens uit wat 1% (ziekte)verzuim jaarlijks kost. 

Driekwart van de bedrijven in Nederland heeft te kampen met een te hoog verzuim. Maar liefst 70% van deze ziekmeldingen bestaat uit "vermijdbaar" verzuim. Een training Verzuimmanagement geeft u, als leidinggevende, inzicht in uw mogelijkheden t.a.v. verzuimbegeleiding van uw werknemers.

 

Verzuim = gedrag en dat gedrag is te beïnvloeden. U zult versteld staan van uw mogelijkheden om ook daadwerkelijk invloed op het verzuimgedrag van uw werknemers te hebben. U leert verzuim signalen te herkennen en hierop in te springen en u leert de juiste gesprekken te voeren ter voorkoming van hoog verzuim in de toekomst. Naast bovenstaande training biedt ODIGON u tevens de mogelijkheid om tegen minimale kosten een volledig verzuimtraject uit te voeren.

 

Het verzuim in uw organisatie kost u veel geld en de werkvoortgang komt regelmatig in het gedrang. De ODIGON aanpak ter voorkoming van verzuim, kenmerkt zich door een aanpak bij de kern. Verzuim = gedrag en gedrag is te beïnvloeden. We zien vaak dat leidinggevenden zich onvoldoende bewust zijn van de invloed die ze op het verzuim van hun medewerkers kunnen hebben. En daar ligt nou net de kern van onze aanpak; leidinggevenden trainen en coachen om te komen tot een structurele aanpak en daarmee lager verzuim.

 

Een verzuimproject van ODIGON, kenmerkt zich door een praktische en resultaat gedreven aanpak. Geen dikke rapporten en analyses, maar na een oriënterend gesprek concreet aan de slag! Hands-on begeleiding van de dagelijkse praktijk. Kort op de bal, met het resultaat voor ogen!

Naast onze focus op de cruciale rol van de leidinggevenden krijgen ook de volgende zaken de aandacht van ODIGON:

 • De rol van en samenwerking met de bedrijfsarts

 • Een duidelijk verzuimprotocol, dat voldoet aan de wettelijke regels

 • Het belang van dossiervorming

 • Het in de hele organisatie zichtbaar maken van het verzuim

 • Het inzetten van specialisten bij hardnekkige verzuimcases

Verloop Management

ODIGON Management Support B.V. | Verloop-Management

GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS.

 

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper wanneer het om goed en gemotiveerd personeel gaat. Er zijn steeds meer organisaties aan het vissen in een steeds kleiner wordende vijver. Goede medewerkers binden aan de eigen organisatie wordt van levensbelang.

 

Verloopmanagement geeft u, als manager, inzicht in de noodzaak en het belang van het binden van uw goede medewerkers aan uw organisatie. Verloopmanagement geeft u tevens inzichten over hoe u de medewerker aan uw bedrijf bindt. 

 

Uit onderzoeken blijkt dat de organisaties met de meeste hoog betrokken werknemers aantoonbaar betere resultaten laten zien. In Nederland voelt slechts 13% van de werknemers zich volledig betrokken bij het werk, 47% deels, en 40% is nauwelijks tot niet betrokken. Helaas is het dan ook nog zo dat 50% van laatstgenoemde categorie niet actief uitkijkt naar een andere baan.

 

Het zou dus zomaar, ook bij u, zo kunnen zijn dat uw goede krachten gaan vertrekken en u blijft zitten met de minder betrokken medewerkers. Een situatie die u niet wenst, nemen wij aan.

Vragen:

Hoe verbonden zijn uw medewerkers bij uw organisatie? 

Wat is voor uw bedrijf een goed verloopcijfer? 

Wat kunt u doen aan binding?

Wat kunt u doen aan gewenst verloop?

Hoe bepalend is de stijl van leidinggeven voor de te behalen resultaten?

Waar liggen behoeften van uw medewerkers?

 

ODIGON Management Support b.v. kan uw sparringpartner zijn met betrekking tot het in beeld brengen van uw specifieke situatie. Afhankelijk hiervan kan een trainingsprogramma voor het management worden ontwikkeld.

(Gedrags)comp werken

ODIGON Management Support B.V. | (Gedrags)competitiegericht werken

KENNIS, VAARDIGHEDEN, ÉN GEDRAG

 

In uw bedrijf werkt u met meer mensen en u ervaart iedere dag dat het behalen van de doelstellingen vooral afhangt van de aanwezigheid en de kwaliteit van de personeelsleden. De belangrijkste taak van het management is het op niveau brengen en houden van de kwantiteit en kwaliteit van het personeel. Wat is kwaliteit!

 

ODIGON Management Support b.v. gaat ervan uit dat drie factoren tezamen de kwaliteit bepalen dan wel nodig zijn om een functie goed uit te kunnen oefenen:

 

Kennis – inhoudelijk verstand van zaken, de juiste opleiding.

Vaardigheden – kunde, ervaring.

Gedrag – persoonseigenschappen.

De factor Gedrag in deze KVG-formule wordt vaak onderschat terwijl hij juist als belangrijkste gezien moet worden. Het is immers van meer belang dat iemand in staat is een relatie met de klant te onderhouden, dan dat hij een enkele order binnenhaalt. 

 

Om de zo gewenste relatie op te bouwen is het noodzakelijk te beschikken over de juiste persoonseigenschappen. Deze eigenschappen verdelen we in kleine benoembare gedragscompetenties. ODIGON Management Support b.v. hanteert een lijst van 46 gedragscompetenties. Indien we per functie in beeld hebben welke competenties noodzakelijk zijn, met een maximum van 11, kan er dus gericht worden getoetst, gecoacht en getraind.

 

 

MODULES

De diverse (maatwerk) modules die ODIGON Management Support in dit kader aanbiedt zijn:

 

 • Competenties in beeld brengen per functie.

 • Training “hanteren gedragscompetenties” basismodule voor managers en P & O-ers.

 • Toetsen (potentiële) medewerkers op competenties
   - Extern assessment begeleid door ODIGON
   
  - Intern assessment door eigen managers en P&O-ers

 • Training “effectief gedrag” voor medewerkers en managers na toetsing.

 • Training “competentiegericht (sollicitatie) 

 • Gesprekken voeren” voor managers en P&O-ers.

 • Training “coachen op gedragscompetenties” voor managers.

Correctiegesprek

ODIGON Management Support B.V. | Het correctiegesprek 

HET KAN NIET ALTIJD GEZELLIG ZIJN.

 

Als leidinggevende is het je taak om er voor te zorgen dat het werk zo efficiënt en effectief mogelijk wordt uitgevoerd. Medewerkers worden opgeleid, gecoached en gemotiveerd om hun taak goed uit te voeren, de sfeer hierbij is optimaal, iedereen is betrokken en “voelt zich thuis”.

 

Zou dit niet geweldig zijn? Natuurlijk, maar het is niet altijd reëel. Er zijn momenten dat u denkt: “nu is het genoeg, nu even niet!”

 

Kortom, soms is het nodig een enkele medewerker te corrigeren in zijn of haar afwijkende gedrag. Helderheid over hoe de medewerkers zich dienen te gedragen is van groot belang, het aanspreken op afwijkend gedrag eveneens. Het laten voortbestaan van “afwijkend gedrag” kan zeer verstrekkende gevolgen hebben. 

 

ODIGON is in staat gebleken om alle kennis en vaardigheden aan te leren, die nodig zijn om een goed correctiegesprek te kunnen voeren.

 

 

Inhoud van de training:

 

2 dagdelen:

 • Het uitspreken van verwachtingen;

 • De stappen tijdens het correctiegesprek;

 • Stemgebruik en non-verbaal gedrag;

 • Activiteiten na het gesprek;

 • Het voeren van een correctiegesprek a.d.h.v. praktijkvoorbeelden.

 

Vorm:

De training zal een hoog interactief gehalte hebben waarbij korte theoretische uitleg afgewisseld wordt met praktische oefeningen. Hierdoor zal er geen sprake zijn van een theoretische dag. 

 

Certificaat:

De deelnemers zullen na afloop een certificaat van deelname ontvangen.

 

Trainer:

De training zal worden verzorgd door een specifiek opgeleide trainer met ruime kennis en praktijkervaring binnen de detailhandel.

Effectief leidinggeven

ODIGON Management Support B.V. | Effectief leidinggeven 

IN HET BLOED?

 

Leidinggeven:

Sommige mensen hebben de overtuiging dat leidinggeven ‘in het bloed’ zit, dit impliceert dat het niet is aan te leren. ODIGON Management Support b.v. deelt deze overtuiging niet. Leidinggeven is absoluut niet moeilijk. Voorwaarde daarbij is wel dat de juiste kennis en vaardigheden aanwezig zijn. Door een zeer simpele vertaling van de, vaak als ingewikkeld ervaren, theorie worden de kennis en vaardigheidseisen tot een minimum gereduceerd. Basis is het kunnen beoordelen van de persoon aan wie leidinggegeven dient te worden en het vervolgens kunnen kiezen van de meest effectieve stijl van leidinggeven.

 

ODIGON Management Support b.v. werkt niet met een dikke syllabus, die vervolgens diep in de bureaula verdwijnt, maar met een direct toepasbare, beperkte handleiding in een bijzondere verpakking.

 

Het trainings-programma:

De training is vooral gericht op het aanleren van vaardigheden. Het begint met het bepalen van de huidige effectiviteit van leidinggeven. Na uitleg van de (simpele) theorie zullen de ontbrekende vaardigheden worden aangeleerd en geoefend. Belangrijk kenmerk van de training is: doen, zodat de deelnemers na enkele dagdelen in staat zijn het geleerde in de praktijk toe te passen. Er wordt gebruik gemaakt van een terugkomdag om de praktijkervaringen uit te wisselen en deze verder te ontwikkelen.

 

Een door ODIGON ontwikkeld schema is het enige dat u moet weten om effectief uw medewerkers te (bege)leiden naar een optimale taakuitvoering. Of dat nu de huidige taak is of een toekomstige. Het simpele schema wordt door de deelnemers na de training als kompas gebruikt.

Klantgerichte Organisatie

ODIGON Management Support B.V. | Training klant- of gastgerichtheid 

KLANTEN OF GASTEN, HET BESTAANSRECHT VAN IEDERE ORGANISATIE

 

Klant- of gastgerichtheid:

Klantgerichte organisaties zijn het meest succesvol in de markt. Een klantgerichte houding leidt tot tevreden klanten en tevreden medewerkers. Het onderscheidend vermogen en de toegevoegde waarde van uw organisatie zitten voor een groot deel in de klantgerichtheid van uw medewerkers. Investeren in klantgerichtheid leidt tot meer succes.

 

Doelgroep: 

Voor alle medewerkers in een organisatie die direct of indirect contact hebben met klanten/gasten.

 

Programma klantgerichtheid: 

- Het “normale” gewoon doen

- Wat is klantgerichtheid?

- Het belang van klantgericht handelen;

- De top 10 van klantgerichtheid; 

- Soorten klanten;

- Wat verwachten klanten?

- Wat is een tevreden klant?        

- Verwachtingen overtreffen 

- Klantgericht communiceren;

 

Vorm:

De training zal een hoog interactief gehalte hebben waarbij korte theoretische uitleg afgewisseld wordt met praktische oefeningen. Hierdoor zal er geen sprake zijn van een theoretische dag. 

 

Trainers:

De training zal worden verzorgd door een specifiek opgeleide trainers met ruime 

kennis en praktijkervaring.

Aansturen en controleren

ODIGON Management Support B.V. | Aansturen en controleren 

BASISKENNIS EN VAARDIGHEDEN VOOR STARTEND LEIDINGGEVENDEN

 

De aanleiding:

In gesprekken met het management van supermarkten werd de conclusie vaak getrokken dat men de beschikking heeft over prima gemotiveerde kaderfunctionarissen. De betrokkenheid van deze belangrijke groep is verschrikkelijk hoog. De kennis en kunde van “het vak” zijn geweldig. Snel en hard werken staan hoog in het vaandel en er wordt weinig op de klok gekeken. Nog even iets afmaken of vervolmaken tekenen de bereidwilligheid van deze groep. Meestal (niet altijd) is men ook prima in staat opdrachten  te verschaffen aan de overige medewerkers. Echter doen deze medewerkers niet (exact) wat bedoeld werd, wordt geen tijd besteed aan onderzoek hoe dit gekomen is maar wordt de activiteit alsnog zelf gedaan of afgemaakt. Deze goedbedoelde hardwerkerij levert echter geen soulaas op langere termijn. De medewerkers blijven onkundig, of krijgen de ruimte zich er gemakkelijk van af te maken. Indien de leidinggevenden zich niet bewust worden van deze valkuil en/of ze niet in staat worden gebracht effectiever aan te sturen, te controleren en iets te doen met de uitkomst van de controle, zullen ze altijd achter de feiten aan blijven lopen. ODIGON Management Support werkt vanuit respect voor het functioneren van de leidinggevende. Laat ze nadenken over hun handelen en geeft ze vervolgens praktische hulpmiddelen om effectiever gedrag te vertonen.

 

Doel van de training:

Doel van de training is om managers en teamleiders de benodigde kennis en vaardigheden op te laten doen, zodat zij in staat zijn de medewerkers op de juiste wijze aan te sturen en deze te controleren op de (kwaliteit) van de taakuitvoering. 

 

Doelgroep:

Full-time en part-time leidinggevenden.

 

Resultaten:

Na de training hebben de deelnemers:

 • Kennis van, en vaardigheid in:

 • De basis begrippen van communicatie:

 • Vormen van communicatie

 • Het belang van vragen stellen en doorvragen

 • Soorten vragen

 • De effecten van non-verbaal gedrag

 • Het aanspreken/aansturen van medewerkers:

 • Taak leidingevende (competenties)

 • Het belang van aanspreken/aansturen

 • Het belang van controleren op de (kwalitatieve) taakuitvoering

 • Feedback geven

 • Medewerkers gericht aanspreken 

 • Hoe medewerkers aan te sturen

 

Indeling & tijdsinvestering:

De training bestaat uit een basisdeel en een verdiepingsdeel. 

Het basisgedeelte zal met name bestaan uit het bijbrengen van kennis. In het verdiepingsgedeelte zal, aan de hand van

praktijkcasussen, de vaardigheid worden bijgebracht. Teneinde de benodigde/ gewenste borging te verkrijgen 

hanteren wij een terugkomdag. Deze dag zal pas plaatsvinden nadat het geleerde uitvoerig in de praktijk is toegepast. 

Het basisgedeelte in combinatie met het verdiepingsdeel en de terugkomdag zullen in totaal 5 dagdelen in beslag 

nemen. 

 

De eerste 3 dagdelen (middag-avond-overnachting-ochtend) en de terugkomdag 2 aaneengesloten dagdelen (ochtend/

middag of middag/avond).  De ervaringen over deze indeling zijn bijzonder positief. De deelnemers beschouwen de in hun geïnvesteerde aandacht als een waardering voor het harde werken.

 

Vorm:

De training zal een hoog interactief gehalte hebben waarbij korte theoretische uitleg afgewisseld wordt met praktische 

oefeningen. Hierdoor zal er geen sprake zijn van een theoretische dag. Om iedere deelnemer voldoende in de 

gelegenheid te stellen uitgebreid te oefenen met het geleerde, zal de terugkomdag circa twee maanden na het basisdeel plaatsvinden. Tijdens deze ‘borgingsdag’ zal uitsluitend gebruik gemaakt worden van echte praktijksituaties van de deelnemers.

 

Groepsgrootte:

Teneinde voldoende aandacht te kunnen besteden aan iedere deelnemer stellen wij een groepsgrootte voor van minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. Het geniet de voorkeur om dezelfde groep deelnemers zowel de eerste dagdelen als de borgingsdag te laten volgen.

 

Certificaat:

De deelnemers zullen na afloop van de terugkom/borgings-dag een certificaat van deelname ontvangen.

 

Trainer:

De training zal worden verzorgd door een specifiek opgeleide trainer met ruime kennis en praktijkervaring  binnen

de supermarktorganisatie.

Coachings vaardigheden

ODIGON Management Support B.V. | Coachingsvaardigheden 

EXCELENTE MEDEWERKER; IDEAAL!

 

Coachen een makkelijk uit te spreken woord, maar wat is het nu eigenlijk? Wat doet een goede coach?, wat heeft een goede coach?. Dit zijn enkele vragen die wat lastiger zijn. 

 

ODIGON Management Support heeft jarenlang ervaring met coaching en is daardoor op de hoogte van hetgeen nodig is om anderen in staat te brengen hun functie op de juiste wijze uit te voeren. Het laten functioneren op topniveau is afhankelijk van de vaardigheid afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en om hetgeen gebeurd goed te analyseren. 

Door middel van een praktische uitleg wordt helder welke stappen dienen te worden doorlopen om de medewerker(s) vaardiger te laten functioneren. Een training van 5 dagdelen brengt uw leidinggevenden in staat de basisvaardigheden in de praktijk toe te passen.

 

Volgens de visie van ODIGON is het noodzakelijk de benodigde kennis zo beknopt mogelijk te houden waardoor er vooral ruimte is voor het opdoen van vaardigheden. 

 

Vaardigheden maken de kwaliteit, kennis dient slechts ter ondersteuning. Ook voor coachen geldt:
Het is niet makkelijk, wel simpel.

Gesprekstechnieken

ODIGON Management Support B.V. | Gesprekstechnieken 

DE MANAGER ALS P&O-er

 

De functie van de afdeling personeelszaken is in de loop van de laatste decennia flink veranderd. Was het voorheen vooral de grote afschuifbak voor “moeilijke” gesprekken, tegenwoordig heet de afdeling vaak Human Resources en houdt ze zich meer bezig met beleidsmatige zaken en advisering van de lijn.

 

Dientengevolge, en natuurlijk ook omdat het eigenlijk logischer is, dient het leidinggevend kader de gesprekken zelf te voeren.

 

ODIGON heeft een praktisch programma ontwikkeld waar in 4 dagdelen alle mogelijk te voeren gesprekken de revue passeren. Niet alleen theorie maar met name het oefenen volgens praktische richtlijnen zullen centraal staan. Dat wat als lastig wordt ervaren of dat waar weinig ervaring mee is, is onderwerp van de training. Deze training “op maat” levert veel helderheid door een handige overzichtelijk naslagwerk en natuurlijk de tips en trucs die tijdens de training aan bod komen.

 

Onderdelen van het trainingsprogramma: 

2 dagen/4 dagdelen:

 • Sollicitatiegesprekken

 • Planningsgesprekken

 • Functioneringsgesprekken

 • Beoordelingsgesprekken

 • Correctiegesprekken

 • Verzuimgesprekken

 • Exit-gesprekken

 

Certificaat:

De deelnemers zullen na afloop een certificaat van deelname ontvangen.

 

Trainer:

De training zal worden verzorgd door een specifiek opgeleide trainer met ruime 

kennis en praktijkervaring binnen de retail.

Talentherkenning

ODIGON Management Support B.V. | Talentherkenning, opleiding en coaching 

TALENTEN KOMEN VANZELF BOVENDRIJVEN.

 

Is dit zo of dient er een actief beleid te zijn op het spotten en begeleiden van talentvolle medewerkers?Wachten op het vanzelf opstaan van talent is volgens ODIGON zeer risicovol. Medewerkers dienen serieus genomen te worden, verdienen aandacht en voor de continuïteit van de organisatie is het van groot belang om de goede medewerkers binnen boord te houden.

 

Veelgehoorde opmerkingen binnen bedrijven zijn: “het vakmanschap verdwijnt”, “er zijn geen goede vaklieden meer te vinden”, enz. Wij menen dat dit het gevolg is van geen of een slecht opleidings/talenten-beleid. 

 

ODIGON helpt u (indien gewenst) dit beleid vorm te geven. Voor het benodigde draagvlak kan dit in samenwerking met de leidinggevenden binnen uw organisatie. Tijdens een tweedaagse training ontstaat het voor uw organisatie passende beleid (met de daarbij behorende stappen) en worden  gelijktijdig de benodigde kennis en vaardigheden ontwikkeld. 

 

Vaardigheden die nodig zijn om met talenten om te gaan liggen op het vlak van:

 • De juiste vragen stellen

 • Opleiden

 • Vaststellen ontwikkelpunten

 • Coachen op vaardigheden en gedrag

 • Toetsen en belonen

 

Natuurlijk zijn vele andere variaties op bovenstaande mogelijk en bespreekbaar. Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden te zoeken, vinden en uitvoeren.

ODIGON Management Support B.V. | Persoonlijke effectiviteit 

DE EFFECTEN VAN HET EIGEN GEDRAG

 

Inleiding:

Voor alle leidinggevenden is een belangrijke rol weggelegd. Er wordt verwacht dat ze initiatief en verantwoordelijkheid nemen en een scherpe koers varen in resultaatgerichtheid. De resultaten zijn echter sterk afhankelijk van hoe effectief de medewerkers in staat worden gebracht hun werk kunt doen. De leidinggevenden zullen moeten kunnen vertrouwen op het commitment van de medewerkers. Daarvoor is het nodig dat ze de effecten van hun (leidinggevend) gedrag ervaren. 

 

Doel van de training:

Doel van de training is om managers en teamleiders:

zicht te geven op de effecten van het eigen gedrag;

te experimenteren met effectiever gedrag;

te komen tot een plan van aanpak voor de toekomst m.b.t. de eigen (gedrags)ontwikkeling. 

 

Vorm:

De deelnemers worden in de buitenlucht voor opdrachten en situaties gezet waar ze succesvol dienen uit te komen. Aan de hand van de ervaringen in de opdracht tekent de effectiviteit van het gedrag zich af. Dit wordt geëvalueerd in een setting waarbij niemand zich aan zijn of haar verantwoordelijkheid kan onttrekken. Iedere deelnemer krijgt persoonlijke feedback van de andere deelnemers en gaat vervolgens aan het werk met die kant van het gedrag dat als ineffectief werd ervaren. In de evaluaties wordt expliciet de transfer naar de werksituatie besproken. ODIGON begeleidt het leerproces en schept een sfeer waarin deelnemers de energie krijgen om hun gedrag aan te passen.

 

Doelgroep:

(potentieel) Leidinggevenden.

 

Resultaten:

Na de training hebben de deelnemers:

inzicht in het effect van hun gedrag op de omgeving;

de motivatie om het ineffectieve gedrag te veranderen;

duidelijk hoe ze iets voor elkaar kunnen krijgen zonder weerstand op te roepen;

zicht op hun eigen kernkwaliteiten die ze met meer zelfvertrouwen zullen inzetten.

 

Locatie en begeleiding:

De training vindt plaats in buiten locatie waarbij de deelnemers selfsupporting zijn en wordt begeleid door ervaren trainers, eventueel bijgestaan door technische buitensport specialisten.

 

Tijdsinvestering:

De training bestaat uit 9 aaneengesloten dagdelen. Aangeraden wordt om na ca. 3 maanden een follow-up dag te organiseren waarin de implementatie van de plannen in de praktijk wordt geëvalueerd.

Persoonlijk
De Medewerk(st)er zelfscan

ODIGON Management Support B.V. | De Medewerk(st)er zelfscan 

DE MEDEWERK(ST)ER ZELFSCAN; EEN VAK APART!!

Zelf je boodschappen scannen is een beeld wat niet meer weg te denken is in vele winkels/zaken waar wij als consument onze boodschappen doen. De verantwoordelijkheid om het goed te doen rondom de afrekening van de boodschappen ligt niet meer bij de medewerk(st)er achter de kassa maar volledig bij de klant. De omgang met de klant met de zelfscanner en het proces rondom het afrekenen zal dus ook anders zijn dan het contact aan de kassa. Wij van ODIGON zijn dus van mening; medewerk(st)er zelfscan is een vak apart en dat kun je leren. 

 

HOE doen wij dat?

Tijdens een training van 1 dag staan we stil bij de specifieke rol van de medewerk(st)er zelfscan.  Wij vinden dat de kern van de functie bestaat uit:

 • het “werven” van klanten om gebruik te maken van de zelfscan;

 • de klanten aanspreken, ze op hun gemak stellen en welkom laten voelen;

 • de klanten gevraagd en ongevraagd helpen tijdens het zelfscanproces en

 • het uitvoeren van controles, zowel de controles die het systeem aangeeft als indien er wantrouwen is betreffende het juist handelen van de klant.

Tijdens de training wordt stilgestaan bij de rol van de medewerker, herkennen van het gedrag van de klant en inzicht in het eigen meest effectief gedrag en uitstraling. De training heeft een zeer hoog interactief gehalte; de deelnemers worden in herkenbare praktijksituaties geplaatst en oefenen zo met het toepassen van de juiste communicatie. Tijdens de training wordt gebruikt gemaakt van een trainingsacteur.

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn:

 • Zichtbaar aanwezig zijn (de klant wordt gezien).

 • Klantgerichtheid (de klant ervaart zich welkom en geholpen).

 • Zien dat een klant “worstelt” met de afronding.

 • Communicatie omtrent controle moment.

 • Communicatie en gedrag bij constatering van een “fout”.

 • Communicatie en gedrag bij constatering van een bewuste “fout” (stelen). 

 • Eigen grenzen bewaken, omgaan met ongewenst gedrag (onbegrip en weerstand).

medewerker_zelfscan.jpg
bottom of page