top of page

ODIGON leveringsvoorwaarden

artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,

offerte en overeenkomst tussen ODIGON Management Support b.v.,

hierna te noemen: “ODIGON”, en een Opdrachtgever waarop ODIGON

deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van

deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op

overeenkomsten met ODIGON, voor de uitvoering waarvan door ODIGON

derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de

medewerkers van ODIGON en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van

Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op

enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ODIGON en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien ODIGON niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ODIGON in enigerlei mate het recht zou verliezen om in

andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2.Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van ODIGON zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 ODIGON kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reizen, verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ODIGON daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig

deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ODIGON anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht ODIGON niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet

automatisch voor toekomstige orders.

 

artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging;

1. De overeenkomst tussen ODIGON en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders

overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient

de Opdrachtgever ODIGON derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ODIGON dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. ODIGON zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. ODIGON heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door ODIGON of door ODIGON ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. ODIGON is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ODIGON de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ODIGON aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het

uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ODIGON worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ODIGON zijn  verstrekt, heeft ODIGON het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoerings-termijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan ODIGON ter beschikking heeft gesteld. ODIGON is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ODIGON is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige  gegevens.

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard,omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdracht-gever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.

Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ODIGON zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de

oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ODIGON gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ODIGON bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder

begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de

gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ODIGON op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ODIGON een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van etgeen waartoe hij jegens ODIGON gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ODIGON daardoor direct of indirect ontstaan.

13. Indien ODIGON met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is ODIGON niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of andere gronden, die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij ODIGON alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen honorarium uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ODIGON rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de

overeenkomst zal plaatsvinden.

 

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. ODIGON is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig

nakomt, na het sluiten van de overeenkomst ODIGON ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het

sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de

Opdrachtgever niet langer van ODIGON kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities

zal nakomen.

2. Voorts is ODIGON bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de

overeenkomst in redelijkheid niet van ODIGON kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ODIGON op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ODIGON de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien ODIGON tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is ODIGON

gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ODIGON gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ODIGON, zal ODIGON in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de

opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ODIGON extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De

Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ODIGON anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ODIGON vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadever-goeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ODIGON op de

Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5. Overmacht

1. ODIGON is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens

de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt

begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ODIGON geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ODIGON niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ODIGON of van derden daaronder begrepen. ODIGON heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat

ODIGON zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. ODIGON kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzover ODIGON ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is

nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ODIGON gerechtigd om het reeds  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6. Betaling, annulering en incassokosten

1. Betaling dient, indien niet anders overeengekomen, steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ODIGON aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ODIGON aangegeven. ODIGON is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Voor afgesproken, door ODIGON, te verzorgen trainingen, vastgelegd in een opdrachtbevestiging, geldt voor door opdrachtgever bij annulering een betalingsverplichting van 50% tot 4 weken voorafgaand aan de training en 100% tussen 4 weken en de geplande datum/data. 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. ODIGON heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ODIGON kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

ODIGON kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ODIGON verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdracht-gever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien ODIGON echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van ODIGON totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met ODIGON gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door ODIGON geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht.

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ODIGON veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendoms-voorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om ODIGON daarvan

onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorzover als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens ODIGON bij voorbaat toe om zijn

medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval ODIGON zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ODIGON en door ODIGON aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ODIGON zich bevinden en deze terug te nemen.

 

artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalings-verplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij ODIGON opdracht gegeven heeft.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ODIGON daardoor gevallen, integraal voor rekening van

de Opdrachtgever.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de

verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ODIGON en de door ODIGON bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien ODIGON aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. ODIGON is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ODIGON is uitgegaan van door of namens de

Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. De aansprakelijkheid van ODIGON is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. ODIGON is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ODIGON aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ODIGON toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ODIGON is nimmer aan-sprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ODIGON of zijn leidinggevende en ondergeschikten.

 

artikel 10. Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart ODIGON voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ODIGON toerekenbaar is. Indien ODIGON uit dien hoofde door derden mocht worden aangespro-ken, dan is de Opdrachtgever gehouden ODIGON zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ODIGON, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ODIGON en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

1. ODIGON behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet en regelgeving. ODIGON heeft het recht de door de uitvoering van een

overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ODIGON partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toe-passelijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van ODIGON is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voor-schrijft. Niettemin heeft ODIGON het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn geplaatst op de website van ODIGON en worden op verzoek van Opdrachtgever schriftelijk aan Opdrachtgever aangeboden.

2. De Nederlandse tekst van de algemene

voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg

daarvan.

 

 

 

ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN ODIGON MANAGEMENT SUPPORT B.V.

 

 

Download hier de ODIGON voorwaarden: 

 

 

 

bottom of page